Vedtægter for Årslev Jagtforening

Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. januar 2000

 

§.1.

Foreningens navn, hjemsted og adresse

1.1  Foreningens navn er Årslev Jagtforening.

1.2  Foreningens hjemsted er 5792 Årslev, Fåborg – Midtfyn Kommune.

1.3  Foreningens postadresse er til end hver tid den siddende formand.  §.2.

Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1  Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen  og går forud for disse vedtægter.

        2.2  DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.§.3.

Formål og opgaver

3.1  Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.  §.4.

Optagelse

4.1  Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.  §.5.

Medlems ophør

5.1  Udmeldelse af foreningen skal sked med mindst én måneds varsel til udgangen af december.

5.2  Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af  bestyrelse  fastsatte regler.

     5.3  Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter  §. 36-41.

5.4  Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

5.5  Medlemskabets ophør medføre ikke krav på andel i foreningens formue.  §.6.

Kontingent og hæftelse

6.1  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2  Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior og         senior medlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere      bestemmelse om sidste frist for indbetaling af kontingent m.v.

  6.3  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.  §.7.

  Ordinær generalforsamling

7.1  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
 Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3  Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel eller i ”lokal avis”.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter

valg af dirigent
aflæggelse af beretning
aflæggelse af regnskab
indkomne forslag
fastlæggelse af kontingent
valg af bestyrelsesmedlemmer
valg af suppleanter
valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
eventuelt  §.8.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel.  §.9.

Afstemninger

9.1  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2  Hvert medlem har en stemme.

9.3  Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5  Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6  Ændring af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

  

  §.10.

Bestyrelse

10.1  Bestyrelsen det vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2  Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.

10.3  Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.

10.4  Af bestyrelsen afgår 2 – 3 medlemmer de ulige år, 3 – 4 medlemmer de lige år,bestyrelsen konstituerer sig selv.

10.5  Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

10.7  Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.8  Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.§.11.

Tegningsret

11.1  Foreningen tegnes af formanden i forening med kasseren.

11.2  Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.  §.12.

Formue og regnskab

12.1  Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.  §.13.

13.1  De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne jfr. §. 7. reviderer regnskabet og påtegne dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2  Revisorerne kan fortage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3  Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.  §.14.

Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers, stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.  §.15.

Opløsning

15.1  Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer, stemme på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum vedtages at foreningen opløses.

15.2  Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtigelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.  §.16.

Ikrafttræden

16.1  Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 25 januar 2000, træder i kraft når de er godkendt af DJ.  Vedtægterne er ændret i §.1. stk. 2.- §.4.- §.10. stk. 2.og 4. på generalforsamlingen d. 23. februar 2007.  Dirigent:

Mads TangeBestyrelse.

Kaj Hansen

Aksel Jensen

Jens Peder Skårup

Poul Erik Kristensen

Finn Ingemann Pedersen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/